روسای قبلی حسینعلی رفیعی پور

مدرک تحصیلی: دکتری بیوفیزیک
مرتبه علمی: استادیار
دانشکده: شیمی دانشگاه کاشان
سابقه: 93/6/10 تا 96/8/13
صفحه شخصی
:  
http://rafieepour.kashanu.ac.ir

*************************************** عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی

مدرک تحصیلی: دکتری داروسازی و شیمی دارویی
مرتبه علمی: دانشیار
پژوهشکده: اسانس دانشگاه کاشان
سابقه: 89/5/18 تا 93/6/10
صفحه شخصی
:  
http://aebrahimabadi.kashanu.ac.ir


***************************************

 محسن بهپور

مدرک تحصیلی: دکتری الکتروشیمی
مرتبه علمی: استاد
دانشکده: شیمی تجزیه دانشگاه کاشان
سابقه: 83/3/10 تا 89/5/18
صفحه شخصی
http://mbehpour.kashanu.ac.ir