روسای قبلی


مریم اخباری

مدرک تحصیلی: دکتری شیمی آلی
مرتبه علمی: استادیار
دانشکده: پژوهشکده اسانس دانشگاه کاشان
سابقه: 96/8/13 تا 1400/9/30

صفحه شخصی: https://faculty.kashanu.ac.ir/akhbari/fa

***************************************


 حسینعلی رفیعی پور

مدرک تحصیلی: دکتری بیوفیزیک
مرتبه علمی: استادیار
دانشکده: شیمی دانشگاه کاشان
سابقه: 93/6/10 تا 96/8/13
صفحه شخصی
:  
https://faculty.kashanu.ac.ir/rafieepour/fa

*************************************** عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی

مدرک تحصیلی: دکتری داروسازی و شیمی دارویی
مرتبه علمی: دانشیار
پژوهشکده: اسانس دانشگاه کاشان
سابقه: 89/5/18 تا 93/6/10
صفحه شخصی
:  
https://faculty.kashanu.ac.ir/aebrahimabadi/fa


***************************************

 محسن بهپور

مدرک تحصیلی: دکتری الکتروشیمی
مرتبه علمی: استاد
دانشکده: شیمی تجزیه دانشگاه کاشان
سابقه: 83/3/10 تا 89/5/18
صفحه شخصی
https://faculty.kashanu.ac.ir/mbehpour/fa