آزمایشگاه کنترل میکروبی

در آزمایشگاه های کنترل میکروبی، تمام آزمایش ها برای کنترل وجود میکرو ارگانیسم ها از جمله قارچ، باکتری، مخمر در نمونه ها انجام می شود.