آزمایشگاه تحقیقاتی

در آزمایشگاه های تحقیقاتی شیمی و میکروب شناسی، پروژه های تحقیقاتی، پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری، بیشتر در زمینه تحقیقات مرتبط با فیتوشیمی وگیاهان دارویی انجام می شود.

.