آزمایشگاه تجزیه دستگاهی

این آزمایشگاه، دارای تجهیزات زیر بوده و در آن خدمات مربوط به آنالیز فراورده های طبیعی انجام می شود.

 Analytical HPLC

Preparative HPLC

GC-MS

NMR

IR.

UV-Vis Spectroscopy

امکان ارائه سایر خدمات در زمینه آنالیز ترکیبات از طریق بهره گیری از تجهیزات موجود در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان وجود دارد.