آزمایشگاه کنترل فیزیکوشیمیایی

در آزمایشگاه کنترل فیزیکوشیمیایی، کلیه آزمون های کنترل کیفی فیزیکی و شیمیایی مربوطه به نمونه های گیاهی( اسانس، عصاره، عرقیات و داروهای گیاهی ) انجام می شود.

لازم به ذکر است این آزمایشگاه دارای پروانه آزمایشگاه همکار از اداره استاندارد و مجوز از معاونت غذا و دارو می باشد.