آزمایشگاه ها

آزمایشگاه های تحقیقاتی ما شامل دو بخش، خدمات و پژوهش است..

در آزمایشگاه های خدمات، هدف این است که خدمات آزمایشگاهی را به صنعت و جامعه یا سایر مراکز علمی و پژوهشی ارائه دهیم.

در آزمایشگاه های تحقیقاتی، پروژه های اساسی و کاربردی در زمینه فیتوشیمی و فارماکوگنوزی توسط استادان، محققان و دانشجویان انجام می شود.