دفتر تلفن ۱


نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتشماره تماسایمیلآدرس سایت
1مریماخباریرئیس پژوهشکده و هیات علمی031-55751990 داخلی 1m_akhbari@kashanu.ac.irhttps://faculty.kashanu.ac.ir/akhbari/fa
2عبدالرسولحقیر ابراهیم آبادیهیات علمی031-55751992aebrahimabadi@kashanu.ac.irhttps://faculty.kashanu.ac.ir/aebrahimabadi/fa
3محسننیک نژادامور عمومی03155751991 داخلی 4
4اسمامازوچیکارشناس آزمایشگاه بخش کنترل کیفی اسانس031-55751992 داخلی 2
5اعظمقربانیکارشناس آزمایشگاه بخش میکروب شناسی031-55751991 داخلی 3
6سید مجتبیناصری قمصریمسئول دفتر ریاست و آموزش و سایت و کتابخانه03155751990 داخلی 1