دفتر تلفن ۱

ردیفنامنام خانوادگیسمتشماره تماسشماره داخلیایمیلآدرس سایت
۱عبدالرسولحقیر ابراهیم آبادیرئیس پژوهشکده و هیات علمی۰۳۱-۵۵۷۵۱۹۹۰-۲۱aebrahimabadi@kashanu.ac.irhttps://faculty.kashanu.ac.ir/aebrahimabadi/fa
۲مریماخباریهیات علمی۰۳۱-۵۵۷۵۱۹۹۰-۲۱۴m_akhbari@kashanu.ac.irhttps://faculty.kashanu.ac.ir/akhbari/fa
۳محسننیک نژادامور عمومی۰۳۱-۵۵۷۵۱۹۹۰-۲۲--
۴اسمامازوچیکارشناس آزمایشگاه بخش کنترل کیفی اسانس۰۳۱-۵۵۷۵۱۹۹۰-۲۳--
۵اعظمقربانیکارشناس آزمایشگاه بخش میکروب شناسی۰۳۱-۵۵۷۵۱۹۹۰-۲۴--
۶سید مجتبیناصری قمصریکارشناس Itو امور اداری و دفتر ریاست۰۳۱-۵۵۷۵۱۹۹۰-۲۱--
۷مهدیقناییانتظامات۰۳۱-۵۵۷۵۱۹۹۰-۲۵--
۸ایمانکریم زادهانتظامات۰۳۱-۵۵۷۵۱۹۹۰-۲۵--
۹حمیدتوسلیانتظامات۰۳۱-۵۵۷۵۱۹۹۰-۲۵--
۱۰ناهید ساداتحقیقیکارشناس آزمایشگاه۰۳۱-۵۵۷۵۱۹۹۰-۲۳۳--
۱۱دورنگار پژوهشکده--۰۳۱-۵۵۷۵۱۹۹۰-۲۶--
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.