دفتر تلفن ۱

ردیفنامنام خانوادگیسمتشماره تماسشماره داخلیایمیلآدرس سایت
1مریماخباریرئیس پژوهشکده و هیات علمی031-55751990-21m_akhbari@kashanu.ac.irhttps://faculty.kashanu.ac.ir/akhbari/fa
2عبدالرسولحقیر ابراهیم آبادیهیات علمی031-5575199224aebrahimabadi@kashanu.ac.irhttps://faculty.kashanu.ac.ir/aebrahimabadi/fa
3محسننیک نژادامور عمومی31557519912--
4اسمامازوچیکارشناس آزمایشگاه بخش کنترل کیفی اسانس031-557519923--
5اعظمقربانیکارشناس آزمایشگاه بخش میکروب شناسی031-557519914--
6سید مجتبیناصری قمصریکارشناس Itو امور اداری و دفتر ریاست03155751990-21--
7مهدیقناییانتظامات31557519905--
8ایمانکریم زادهانتظامات31557519905--
9حمیدتوسلیانتظامات31557519905--
10ناهید ساداتحقیقیکارشناس آزمایشگاه315575199033--
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.