اسامی کارکنان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلی
1مریماخباریشیمی آلی
4عبدالرسولحقیر ابراهیم آبادیداروسازی
12اسمامازوچیشیمی فناوری اسانس
9اعظمقربانیمیکرو بیولوژی
13سید مجتبیناصری قمصریمدیریت
14محسننیک نژادانسانی
10مهدیقنائیانسانی
3حمید رضاتوسلیانسانی
11ایمانکریم زادهفنی
6جعفررفیعیجغرافیا