اسامی کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیمدرک تحصیلی
1مریماخباریشیمی آلیدکتری
4عبدالرسولحقیر ابراهیم آبادیداروسازیدکتری
12اسمامازوچیشیمی فناوری اسانسکارشناسی ارشد
9اعظمقربانیمیکرو بیولوژیکارشناسی ارشد
13سید مجتبیناصری قمصریمدیریتکارشناسی ارشد
14محسننیک نژادانسانیدیپلم
10مهدیقنائیانسانیدیپلم
3حمید رضاتوسلیانسانیدیپلم
11ایمانکریم زادهفنیدیپلم
6جعفررفیعیجغرافیالیسانس
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴ مورد.