اسامی کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیمدرک تحصیلی
۱عبدالرسولحقیر ابراهیم آبادیداروسازیدکتری
۲مریماخباریشیمی آلیدکتری
۳اسمامازوچیشیمی فناوری اسانسدکتری
۴اعظمقربانیمیکرو بیولوژیکارشناسی ارشد
۵سید مجتبیناصری قمصریمدیریتکارشناسی ارشد
۶محسننیک نژاد-دیپلم
۷حسنبیابانی-دیپلم
۸جوادتنهایی-فوق دیپلم
۹حمید رضاتوسلیروابط عمومیفوق دیپلم
۱۰عباسسربندی--
۱۱مهدیقنائیروابط عمومیفوق دیپلم
۱۲ایمانکریم زاده-فوق دیپلم
۱۳میثمدولتخواه--
۱۴حسنتبریزی--
۱۵جعفررفیعی--
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.