پژوهشکده اسانس های طبیعی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • دفترچه تلفن
ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیکی آدرس سمت شغلی
 1   محسن   نیک نزاد   031-55644292         مسئول امور عمومی 
 2   اسما   مازوچی   031-55644392         کارشناس آزمایشگاه 
 3   دکتر مریم   اخباری   031-55644392   m_akhbari@kashanu.ac.ir      هیات علمی 
 4   دکتر عبدالرسول   حقیر ابراهیم آبادی   031-55644392   aebrahimabadi@kashanu.ac.ir      هیات علمی 
 5   سید مجتبی   ناصری قمصری   031-55643292         مسول دفتر ریاست و سایت 
 6   دکتر حسینعلی   رفیعی پور   03155643292   rafieepour@kashanu.ac.ir      رئیس پژوهشکده