پژوهشکده اسانس های طبیعی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • لیست اسامی کارکنان
جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   حمید رضا   توسلی      انتظامات   پژوهشکده اسانس   دیپلم 
 2   مهدی   قنائی   انسانی   انتظامات   پژوهشکده اسانس   دیپلم 
 3   ایمان   کریم زاده      انتظامات   پژوهشکده اسانس    
 4   اسما   مازوچی   شیمی فناوری اسانس   کارشناس آزمایشگاه کنترل کیفی   پژوهشکده اسانس   کارشناسی ارشد 
 5   سید مجتبی   ناصری قمصری   کامپیوتر   مسئول دفتر ریاست و آموزش و رایانه   پژوهشکده اسانس   کارشناسی 
 6   محسن   نیک نژاد      امور عمومی   پژوهشکده اسانس   دیپلم