پژوهشکده اسانس های طبیعی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • مدیریت- پژوهشکده > روئسای قبلیدکتر عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی

مدرک تحصیلی: دکتری داروسازی و شیمی دارویی

مرتبه علمی: دانشیار

پژوهشکده: اسانس دانشگاه کاشان
سابقه: 89/5/18 تا 93/6/10
صفحه شخصی
:  
http://aebrahimabadi.kashanu.ac.ir


***************************************

دکتر محسن بهپور

مدرک تحصیلی: دکتری الکتروشیمی
مرتبه علمی: استاد

دانشکده: شیمی تجزیه دانشگاه کاشان
سابقه: 83/3/10 تا 89/5/18
صفحه شخصی
http://mbehpour.kashanu.ac.ir
 
تعداد بازديد از اين صفحه : 1454